Pragniesz zmiany?

Zrób sobie przerwę i podróżuj!

Podróżuj z pasją

Poznawanie świata czyni nasze życie bogatszym i kolorowszym

Podróżowanie z pasją to coś, co ciężko opisać, to po prostu trzeba przeżyć! Jeżeli pragniesz odwiedzić Peru, bądź Boliwię i zrealizować wakacje dokładnie w taki sposób, w jaki lubisz, skorzystaj z naszej  bogatej oferty. Z przyjemnością przygotujemy dla  Ciebie wyjątkową, bowiem dostosowaną do Twoich potrzeb, upodobań i możliwości, wyprawę!

Zasady rezerwacji wycieczek


Zasady rezerwacji wycieczki dƗuższych niż 1 dzień
Zasady pƗatności i zwrotów

Aby zarezerwować wycieczkę należy dokonać wpƗaty 250 $ (pierwsza wpƗata)
Kolejna wpƗata wynosi 60 % ceny wycieczki (po odliczeniu kwoty 250 $ USD) i musi być dokonana na minimum 60 dni przed rozpoczęciem wycieczki (druga wpƗata).
Ostatnia wpƗata wynosi 40 % ceny wycieczki i musi być dokonana w dniu jej rozpoczęcia, czyli już na terenie Peru (trzecia wpƗata).

• Aby zarezerwować wycieczkę, należy wpłacić 250 $ USD. Jeżeli do rezygnacji z wycieczki przez uczestnika (bez względu na przyczynę rezygnacji, tj. bez względu na to, czy są to przyczyny zwczajne, czy nadzwyczajne – siƗa wyższa) dojdzie na minimum 90 dni przed jej rozpoczęciem, kwota ta podlega zwrotowi w caƗości, po potrąceniu kosztów dokonania transakcji bankowej, bądź kosztów transakcji dokonanej przez western union (wysokość kwoty potrącenia zależna jest każdorazowo od formy i rodzaju transakcji). W tych dwóch formach dokonywany jest zwrot wpƗat, o ktorych mowa w niniejszych warunkach: transakcja dokonywana jest z Peru do kraju uczestnika.

• Jeżeli do rezygnacji z wycieczki przez uczestnika (bez względu na przyczynę rezygnacji, tj. bez względu na to, czy są to przyczyny zwczajne, czy nadzwyczajne – siƗa wyższa) dojdzie na minimum 61 dni przed jej rozpoczęciem, zwrotowi podlega caƗa kwota pozostaƗa po potrąceniu kosztów zakupu biletów na Machu Picchu + ewentualnie na dodatkowy szczyt, kosztów zakupu biletów na pociąg z Aguas Calientes do Ollantaytambo, po potrąceniu kosztów dokonania transakcji bankowej, bądź kosztów transakcji dokonanej przez western union (wysokość kwoty potrącenia zależna jest każdorazowo od formy i rodzaju transakcji) oraz po potrąceniu kosztów obsƗugi, które wynoszą 100 $ USD. Zwrotowi podlegają zakupione bilety na Machu Picchu + ewentualnie dodatkowy szczyt (jeżeli takowa opcja zostanie wybrana) oraz bilety na pociąg powrotny z Aguas Calientes do Ollantaytambo.

• Jeżeli do rezygacji z wycieczki przez uczestnika (bez względu na przyczynę rezygnacji, tj. bez względu na to, czy są to przyczyny zwczajne, czy nadzwyczajne – siƗa wyższa) dojdzie na mínimum 30 dni przed jej rozpoczęciem – zwrotowi podlegać będzie 30 % z caƗej wpłaconej kwoty. Zwrotowi podlegają zakupione bilety na Machu Picchu + ewentualnie dodatkowy szczyt (jeżeli takowa opcja zostanie wybrana) oraz bilety na pociąg powrotny z Aguas Calientes do Ollantaytambo.

• Jeżeli do rezygnacji z wycieczki przez uczestnika (bez względu na przyczynę rezygnacji, tj. bez względu na to, czy są to przyczyny zwczajne, czy nadzwyczajne – siƗa wyższa) dojdzie na mínimum 14 dni przed jej rozpoczęciem – zwrotowi podlegać będzie 20 % z caƗej wpłaconej kwoty. Zwrotowi podlegają zakupione bilety na Machu Picchu + ewentualnie dodatkowy szczyt (jeżeli takowa opcja zostanie wybrana) oraz bilety na pociąg powrotny z Aguas Calientes do Ollantaytambo.

• Jeżeli do rezygnacji z wycieczki (bez względu na przyczynę rezygnacji, tj. bez względu na to, czy są to przyczyny zwczajne, czy nadzwyczajne – siƗa wyższa) dojdzie na minimum 8 dni przed jej rozpoczęciem – zwrotowi podlegać będzie 10 % z caƗej wpłaconej kwoty. Zwrotowi podlegają zakupione bilety na Machu Picchu + ewentualnie dodatkowy szczyt (jeżeli takowa opcja zostanie wybrana) oraz bilety na pociąg powrotny z Aguas Calientes do Ollantaytambo.

• Jeżeli do rezygnacji z wycieczki (bez względu na przyczynę rezygnacji, tj. bez względu na to, czy są to przyczyny zwczajne, czy nadzwyczajne – siƗa wyższa) dojdzie na 7 dni lub mniej dni przed jej rozpoczęciem – wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. Zwrotowi podlegają zakupione bilety na Machu Picchu + ewentualnie dodatkowy szczyt (jeżeli takowa opcja zostanie wybrana) oraz bilety na pociąg powrotny z Aguas Calientes do Ollantaytambo.

Dostępne formy pƗatności dwóch pierwszych wpƗat

(transkacja dokonywana jest z kraju uczestnika do Peru):
1. Rachunek bankowy w Peru
2. Western Union
3. Pay pal

Prowizje pokrywane są przez wpƗacającego. W przypadku przelewu na rachunek bankowy w Peru, koszt tutejszej prowizji w kwocie 20 $ USD (pobierany przez bank peruwiański) pokrywany jest przez naszą firmę. Nie jest pokrywany w tej sytuacji jedynie koszt banku polskiego oraz ewentualnych banków pośredniczących.

Zasady rezerwacji wycieczek jednodniowych lub w okresie krótszym niż 2 miesiące

SzczegóƗy dotyczące rezerwacji, pƗatności i zwrotów  tych przypadkach są wysyƗane na e-maila, i zależne od konkretnego przypadku.

Zniżka na bilet do Machu Picchu

W przypadku biletu wstępu do Machu Picchu obowiązuje zniżka w wysokości 20 $ USD dla studentów, którzy przy dokonaniu rezerwacji i wpƗacie I raty prześlą na e-mail zeskanowaną kopię swojej ważnej legitymacji studenckiej, a następnie okażą oryginalną, ważną legitymację studencką przed wstępem do ruin w Machu Picchu.

Zasady w przypadku zebrania się mniejszej liczby uczestników niż 8 osób

W przypadku zebrania się mniejszej liczby uczestników niż 8 osób, będzie konieczność zmiany niektórych fragmentów trasy/atrakcji oraz zmiana z transportu prywatnego na publiczny/mieszany lub ewentualna dopƗata do wycieczki.

Rezerwując wycieczkę, uczestnik akceptuje również poniższe warunki wycieczki.

Sylwia Travel jest częścią DASPE TRAVEL E.I.R.L. z siedzibą w Cusco, Peru (zwany dalej, jako Tour Operator).

Pełna nazwa firmy:
DASPE TRAVEL E.I.R.L.

Numer RUC: 20601588219

Adres: Urb. Cerveceros N° 16 – Wanchaq – Cusco, Peru

Sporty wysokiego ryzyka podczas wycieczek

Niektóre fragmenty naszych wycieczek wiążą się z podwyższonym ryzykiem, tzw. sporty wysokiego ryzyka (sporty ekstremalne). Zalicza się do nich: wycieczki rowerowe, wycieczki kajakowe, rafting, buggy oraz sandbording, wycieczki trekkingowe na wysokościach poand 3000 m n.p.m., lot nad liniami Nazca, zipl ine (tyrolka). Do kategorii sportów wysokiego ryzyka zalicza się także udział w wyprawach (wycieczkach) do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi oraz/lub przyrodniczymi, w tym do dżungli, buszu, czy na wysokości ponad 4000 m n.p.m. Wszystkie sporty wysokiego ryzyka realizowane są przez uczestników wycieczki na ich wyƗączną odpowiedzialność. Należy obligatoryjnie mieć wykupione ubezpieczenie podróżne uwzględniające te sporty wysokiego ryzyka, na których realizację uczestnik zdecyduje się podczas wycieczki.

WyƗączenie odpowiedzialności Tour Operatora w przypadku wystąpienia siƗy wyższej oraz prawo zmiany lub odwoƗania wycieczki

SiƗa wyższa to każde wydarzenie, którego Tour Operator nie mógł, nawet z należytą starannością, przewidywać i/lub unikać. Obejmuje w szczególności sytuacje takie jak: warunki pogodowe; opóźnienie lub odwołanie autobusów/lotów/pociągów; strajki, protesty; wojny; zamieszki; konflikty społeczne; działalność terrorystyczną; pożary; powodzie; trzęsienia ziemi, huragany; uaktywnienie się wulkanów; kondycja fizyczna lub choroby któregokolwiek z uczestników. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z przypadków siƗy wyższej, Tour Operator nie ponosi żdanej odpowiedzialności za powstaƗe szkody (wyƗączenie odpowiedzialności Tour Operatora) oraz zastrzega sobie prawo do zmiany, przesunięcia, bądź odwoƗania, nawet w ostatniej chwili, dowolnej części lub caƗej wycieczki. W tego rodzaju sytuacjach Tour Operator nie dokonuje zwrotu ceny wycieczki. Jeżeli w wyniku siƗy wyższej jakikolwiek fragment wycieczki nie może być realizowany, Tour Operator doƗoży wszelkich strań, by kontynuować wycieczkę w każdym innym, możliwym i dostępnym w zastanych warunkach charakterze.

Tour Operator nie ponosi żdanej odpowiedzialności za powstaƗe szkody (wyƗączenie odpowiedzialności Tour Operatora) jeżeli doszƗo do nich z wyłącznej winy osoby trzeciej, za którą Tour Operator nie ponosi odpowiedzialności.

Tour Operator nie ponosi żdanej odpowiedzialności za powstaƗe szkody (wyƗączenie odpowiedzialności Tour Operatora) jeżeli doszƗo do nich z wyłącznej winy uczestnika wycieczki, w tym między innymi, jeżeli powstaƗy z powodu nieprawidƗowego, nagannego zachowania się uczestnika wycieczki; spożywania alkoholu; agresywnego zachowania; przyjmowanie zabronionych substancji; niewƗaściwego odnoszenia się do innych uczestników wycieczki, pilotów lub lokalnych przewodników oraz jeżeli powstaƗy z powodu nie wypeƗnienia obowiązków wskazanych w pkt 1 – 6 poniżej.

Uczestnik wycieczki zobowiazany jest do:

1) posiadania ważnego paszportu (ważnego minimum prze zokres póƗ roku od dnia rozpoczęcia wycieczki)

2) posiadania ważnego ubezpieczenia podróżnego na kwotę minimum 100.000 Euro, uwzględniającego sporty ekstremalne typu (rafting, rowery, buggy, loty nad liniami Nazca, trekking na wysokościach ponad 3000 m n.p.m.)

3) posiadania zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień, jeżeli jest taki obowiązek (informacje te podawane są podczas rezerwacji wycieczki

4) stosowania się do zaleceń pilota podczas trwania wycieczki

5) poinformownia pilota, jak najszybciej, o każdym problemie zdrowotnym, o każdej dolegliwości, która pojawi się podczas trwania wycieczki

6) przestrzegania zasad i przepisów prawa obowiązujących na terenie Peru